พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจําปี 2564

วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายเกียริศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจําปี 2564 โดยมีนายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาร กล่าวรายงาน โอกาสนี้นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดดังกล่าวด้วย ณ วัดขุนพรหมดําริ บ้านอุปราช