ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

ด้วยปัจจุบันเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองคลัง เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งเป็นการบริการถึงหน้าบ้านของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลของเราซึ่งหลายท่านอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาชำระด้วยตัวเอง  ดังนั้นเพื่อความสะดวกท่านสามารถชำระได้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปรับบริการนอกสถานที่จะทานได้ สำหรับท่านใดที่ชำระค่าทำเนียมเก็บและขนมูลฝอยเป็นปัจจุบันทุกปีจนถึงปี 2565 แล้วทางเทศบาลฯจะมีสติกเกอร์แจกให้ท่านติดไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อแทนคำขอบคุณท่านที่ชำระค่าขยะและได้ให้ความร่วมมือกับ เทศบาลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเทศบาลเมืองมหาสารคามจะนำเงินรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไป
สำหรับท่านใดที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว  ขอให้ท่านได้ไปติดต่อที่ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทรัพย์สินของท่านสำหรับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป