ประกาศ เรื่องการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ.pdf