ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดมาตรฐาน ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

64ประกาศ.pdf