ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9ประกาศ.pdf