ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลอาชา 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6ประกาศ.pdf