ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลอาชา 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5ประกาศ.pdf