บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3 กลุ่มหลัก

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน
          เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมวัคซีนสู้โควิด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.ผู้ที่ตั้งครรภ์ และ 3.กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคไตเรื้อรัง 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.โรคมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการบำบัด 6.โรคเบาหวาน 7.โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการจำนวนกว่า 169 ราย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้มีบริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพื้นที่ชุมชนบูรพาและชุมชนบ้านส่องนางใยที่ไม่สามารถเดินทางมาได้จำนวน 22 ราย ซึ่งถือเป็นบริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ได้ระดมบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่จาก 4 ศูนย์แพทย์ คือ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองสามัคคี ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพา ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพประชาชน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองมหาสารคาม และจิตอาสา ร่วมบริการให้ข้อมูล อำนวยความสะดวกประชาชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย