คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผละผู้ตรวจการสถานธนานุบาล

คำสั่ง-ทม.-เรื่อง-แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล-และผู้ตรวจการสถานธนานุบาล.pdf