คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่ง-ทม-เรื่อง-มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล-ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล.pdf