คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

มอบหมายหน้าที่การงานกองสวัสดิการสังคม.pdf