คำสั่ง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

มอบหมายหน้าที่การงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน-1.pdf