การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี-ปฎิบัติราชการแทนนายก.pdf