การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564

วันที่ 13 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสมศักดิ์ รักษาพงษ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยในการประชุมคราวนี้ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้เสนอญัตติ
1. ญัตติโครงการจัดตั้งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2. ญัตติขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษา จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,485,000 บาท
3. ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ญัตติที่ 1, 2 และเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบาลบัญญัติ ตามญัติที่ 3 จากนั้นสมาชิกสภาเทศบาลเสนอตัวแทนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน ได้แก่
1. นายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน
2. นางเสาวนีย์ สวงโท
3. นายเหมรัช ลีลา
มีกำหนดเสนอคำขอแปรญัตติระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ต่อวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามระเบียบฯ ต่อไป