การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด)

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) และ นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล โดยมี นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม