แบบรับคำร้องขอทำบัตรนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ และมีความจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชน ในกรณีเร่งด่วน E-Service

แบบรับคำร้องขอทำบัตรนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ และมีความจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชน ในกรณีเร่งด่วน

QR.pdf