เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม มอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ที่วัดศรีสวัสดิ์ วัดปัจฉิมทัศน์ และศาลา SML ชุมชนศรีมหาสารคาม ตามลำดับ นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาล โดยมีนางดนตรี แสนสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบถุงชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โอกาสนี้นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายอรรถพล แก้วมนตรี รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยดังกล่าวด้วย