เปิดโครงการภาคีร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกชุมชนสามัคคี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการภาคีร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกชุมชนสามัคคี โดยมีนางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางณัฏฐิยา โยมไธสง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าพนักงานศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองสามัคคี ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ศาลาการเปรียญวัดวัดสามัคคี