เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📣📣 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นโดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจยื่นเอกสารได้ 2 ช่วง คือ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม – 30 กันยายน 2564
***** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 043-725573 -8 ต่อ 314 (ในวันและเวลาราชการ)