เทศบาลเมืองมหาสารคามให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน EHA (Environmental Health Accreditation) ประจําปี 2563

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์  สมสาร์ รองปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน EHA (Environmental Health Accreditation) ประจําปี 2563 โดยมีผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการดังกล่าวด้วย