เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมร้านอาหารแผนดินทอง มหาสารคาม นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 โอกาสนี้ นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย