เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลผลสำรวจและคัดกรองคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดนาควิชัย นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลผลสำรวจและคัดกรองคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการปี 2563 โดยมีนางสาวกาญจนา  กาญจนธวัช  ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางนัฏฐิยา โยมไธสง ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นายต่อพงศ์ จันทร์พวง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว