ราคาประเมินทนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

📣📣📣 ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เจ้าของทรัพย์สินสามารุถดูรายละเอียดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) อัตราภาษีที่จัดเก็บได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองมหาสารคาม หรือ QR-CODE ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 043-725573-8 ต่อ 116