ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ภ2-0004 ถนนมหาชัยดำริห์ ตำบลตลาด (ภาพก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

(ภาพก่อนดำเนินการก่อสร้าง)