ประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

teedin2.pdf