ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้หมด)

20200831124050904.pdf