ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด)

20201007163713409.pdf