ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ Kva พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20200729161109731.pdf