ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8×8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8-นิ้ว.pdf