ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 10*10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-10-นิ้ว2.pdf