ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 8*8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8-นิ้ว-2-1.pdf