ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 8×8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)