ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ Kva พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

.pdf