ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 10×10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-10-นิ้ว.pdf