ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ Kva พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20200813103111049.pdf