ประกาศกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

📣📣📣📣📣 ประกาศกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ 📌📌ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564