กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ดอนระคอน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี พร้อมคณะครูจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงออกถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี