โครงการอบรมและทัศนศึกษาพนักงานครูเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง

ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาพนักงานครูเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 1 เรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายมาศ โพธิ์สูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน