โครงการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการชุมชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานจัดการประชุมวิชาการ อสม. ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการชุมชน ประจำปี 2562 โดยมี นางสาว กาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน มีประธานชุมชนกรรมการชุมชน อสม. ทั้ง 30 ชุมชน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 300 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดนาควิชัย