โครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิต ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. นายสายยันต์ ภิรมกิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล พบปะนักเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิต ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา