เทศบาลเมืองมหาสารคาม ถวายปัจจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัด พร้อมถวายเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดแก้พระคิลานุปัฎฐาก

เมื่อวันที่ 18.พฤศจิกายน เวลา 15.00 น นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล ผส.กาญจนา กาจนธวัช ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ และผอ.นัฏฐิยา โยมไธสง ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทางการแพทย์สามัคคี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทางการแพทย์บ้านส่องนางใย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ มมส. และอสม.ต.ตลาด ได้ถวายปัจจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัด รวมทั้งถวายเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดแก่ พระคิลานุปัฏฐาก ต.ตลาด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ และบุคลากรในวัดที่รับผิดชอบต่อไป