เทศบาลเมืองมหาสารคามส่งคณะนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “สาธรเกมส์ 2562”

เทศบาลเมืองมหาสารคามส่งคณะนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “สาธรเกมส์ 2562”

                   เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม เวลา 08.30  น.   ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์  สมสาร์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานส่งนักกีฬานักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”  ณ เทศบาลนครนครราชสีมา โอกาสนี้มีหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมส่ง  ครูผู้ฝึกสอนและคณะนักกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วย