เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมรับทราบแผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเส้นทางวิกฤติในเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาดจังหวัด มหาสารคาม นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ รัตนพลแสน นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ร่วมประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ ก.ฟ.ภ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำแผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเส้นทางวิกฤติตามนโยบายของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดประชุม/ชี้แจง แผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเส้นทางวิกฤติขึ้นเพื่อชี้แจง แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟของการไฟฟ้า และให้แผนงานดังกล่าวดำเนิน ไปด้วยดีครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ด้านสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคมหาสารคาม หาวิธีการยุบรวมสายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟภ. โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ ตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) ในเส้นทางเดินอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการยุบรวมสายสื่อสาร เพื่อความเป็นระบบ เรียบร้อยของระบบสายสื่อสารโทรคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งสำนักงาน กสทช. ภาค 2 จังหวัด ขอนแก่น จะเป็นผู้ประเมินผลต่อไป