เทศบาลเมืองมหาสารคามประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก (ใบตอง) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ในงานสืบสานฮีตฮอยลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ชิม ช้อป อาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณท่าน้ำริมคลองสมถวิล (สะพานสงวนเผ่า) เทศบาล เมืองมหาสารคามจัดการการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก (ใบตอง) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับ ประชาชนทั่วไป ภายในงานสืบสานฮีตฮอยลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ชิม ช้อปอาหารปลอดภัยไร้ แอลกอฮอล์ ประจำปี 2562 ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม กำหนดจัด “งานสืบสานฮีตฮอยลอยกระทง ส่งเสริม การท่องเที่ยววิถีไทย ชิม ช้อป อาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2562” ในระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน ณ บริเวณริมคลองสมถวิล (สะพานสงวนเผ่า) และได้จัดการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก (ใบตอง) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ภายในประเพณีลอยกระทง โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัล โดยผลการประกวดเป็นดังนี้ การประกวดประดิษฐ์ กระทงเล็ก (ใบตอง) ระดับประถมศึกษา อันดับที่ 1 ทีมศิลป์อีสาน ได้รับเงินสด 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร อันดับที่ 2 ทีมนาควิชัย 1 และอันดับที่ 3 ทีมส่องนางใย ระดับมัธยมศึกษา อันดับที่ 1 ทีมคหกรรมนารี 1 ได้รับ เงินสด 4,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร อันดับที่ 2 ทีมนาควิชัย 2 และอันดับที่ 3 ทีมชมพูขาว และระดับ ประชาชนทั่วไป อันดับที่ 1 ทีมคหกรรมนารี 3 ได้รับเงินสด 5,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร อันดับที่ 2 ทีมคหกรรมนารี 2 ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ และได้ประชุมมอบหมายหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ประชุมคณะทํางาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ อาทิ ทบทวนความหมาย หลักการ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามเรื่องที่มอบหมายจากการประชุมครั้งที่แล้ว แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อาทิ สรุปประเมินความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง การจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและประกาศใช้ การรายงานภายใน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือสําคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นกระบวนการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินงานขององค์กร โดยจะเน้นความสําคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดําเนินการ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสและความสําเร็จลดโอกาสของความล้มเหลวและลดความไม่แน่นอน ในผลการดําเนินงานโดยรวมขององค์กรช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์พันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดําเนินงานขององค์กรต่อไป