มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม เวลา 08.00 น.เทศบาลเมืองมหาสารคาม และ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็นวันแรกในภาคเช้า 9 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนตักสิลา ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1,2,3 ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1,2 ชุมชนศรีมหาสารคาม และชุมชนเครือวัลย์ 1,2