พิธีลงนามการส่งมอบและรับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรมหาสารคาม เขต 2 (ดลาด) เฟส 1 และเฟส 2

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 10.00 นง ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดพิธีลงนามการส่งมอบและรับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรมหาสารคาม เขต 2 (ดลาด) เฟส 1 และเฟส 2 โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นางวิไล มณีประสพโชด รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสุวรรณชัย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 นางสาวโรจนา รัตนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 นายสิทธิพร มูลศรี ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายสุขสันต์ บุญศิริกรณ์ เคหะจังหวัดมหาสารคาม นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว นิติกรชำนาญการ ตามที่การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นแก่การอยู่อาศัย ได้ดำเนินการจัดสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรมหาสารคาม 2 (ตลาด) เฟส 1 และ เฟส 2