ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาวสารคามมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562