ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิกพระบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ดังนี้