ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

S2010.pdf