ขอความร่วมมือในการเข้าทำแบบสำรวจวัดการรับรู้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือในการเข้าทำแบบสำรวจวัดการรับรู้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งช่องทางเข้าทำแบบสำรวจวัดการรับรู้มายังเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งอยู่ในลักษณะ URL/QR Code เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของเทศบาลเมืองมหาสารคามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมายถึง บุคลากรในสังกัดที่ทำงานให้กับเทศบาลเมืองมหาสารคามมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเทศบาลเมืองมหาสารคามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม) เข้ามาทำแบบสำรวจวัดการรับรู้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1.ช่องทางเข้าทำแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของเทศบาลเมืองมหาสารคาม คือ  http://itas.nacc.go.th/go/iit/5uu1mr

2. ช่องทางเข้าทำแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเทศบาลเมืองมหาสารคาม คือ http://itas.nacc.go.th/go/eit/5uu1mr